ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Από το βιβλίο "Η Φυσική με πειράματα", Α΄ Γυμνασίου των Γ.Θ. Καλκάνη, Ο. Γκικοπούλου, κ.ά. 
 2.  
 3. 1.Μετρήσεις μήκους – η Μέση Τιμή    
 4. 2.Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια     
 5. 3.Μετρήσεις μάζας – Τα διαγράμματα     
 6. 4.Μέτρηση όγκου           
 7. 5.Μέτρηση Πυκνότητας         
 8. 6.Μετρήσεις Θερμοκρασίας – Η Βαθμονόμηση     
 9. 7.Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία   
 10. 8.Το Ηλεκτρικό βραχυ­ Κύκλωμα – Κίνδυνοι και «Ασφάλεια»   
 11. 9.Από τον Ηλεκτρισμό στον Μαγνητισμό ­ ΄Ενας Ηλεκτρικός (ιδιο­)  Κινητήρας     
 12. 10.Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό – Μια Ηλεκτρική (ιδιο­)  Γεννήτρια     

 


Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Από το βιβλίο "Φυσική Β΄ Γυμνασίου", των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
 2. Κεφ. 1 – εισαγωγή
 3. 1.1 Οι φυσικές Επιστήμες και η μεθοδολογία τους   
 4. 1.2 Η επιστημονική μέθοδος   
 5. 1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους   Να μην διδαχθεί Να γίνει αναφορά στις μονάδες και μετατροπές τους, λόγω των δυσκολιών που συναντούν οι μαθητές/τριες στην εκμάθησή τους. Τα θεμελιώδη μεγέθη (το μήκος, ο χρόνος και η μάζα) Παράγωγα μεγέθη (εμβαδόν, όγκος, πυκνότητα) Σημ. Η εργαστηριακή άσκηση μέτρησης της πυκνότητας και του όγκου έχει πραγματοποιηθεί στην α΄ γυμν.
 6. Κεφ. 2 – Κινήσεις  ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ Να μη διδαχθεί.
 7. 2.1 Περιγραφή της κίνησης Να μη διδαχθεί. Να διδαχθούν οι υποενότητες: Χρονικό διάστημα   Τροχιά  
 8. 2.2 Η έννοια της ταχύτητας Να διδαχθεί η εισαγωγή και οι υποενότητες: Μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα  Στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα  Να μην διδαχθεί η Διανυσματική περιγραφή της ταχύτητας
 9. 2.3 Κίνηση με σταθερή ταχύτητα Να μη διδαχθεί 
 10. Κεφ. 3 – Δυνάμεις  Κίνηση και αλληλεπίδραση: Δύο γενικά χαρακτηριστικά της ύλης
 11. 3.1 Η έννοια της δύναμης 
 12. 3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο
 13. 3.3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Να διδαχθούν οι υποενότητες, παράγραφοι Σύνθεση δυνάμεων. 
 14. 3.4 Δύναμη και ισορροπία 
 15. 3.5 Ισορροπία υλικού σημείου Να διδαχθεί η εισαγωγή (α΄ νόμος Newton) Να μην διδαχθούν η υποενότητα «Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» όπως και το παράδειγμα 3.2 3.6 Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας
 16. 3.7 Δύναμη και αλληλεπίδραση ΟΧΙ οι ασκήσεις 4, 5, 7, 8, 10, 12,13.
 17. Κεφ. 4 – Πίεση 
 18. 4.1 Πίεση
 19. 4.2 Υδροστατική πίεση 
 20. 4.3 Ατμοσφαιρική πίεση Να μην διδαχθεί η υποενότητα «Πως υπολογίζουμε την ατμοσφαιρική πίεση».
 21. 4.4 Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά. Αρχή του Πασκάλ
 22. 4.5 ΄Ανωση – Αρχή του Αρχιμήδη
 23. Κεφ. 5 Ενέργεια
 24. 5.1 ΄Εργο και Ενέργεια
 25. 5.2 Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.
 26. 5.3 Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της.
 27. 5.4 Μορφές και μετατροπές ενέργειας Να διδαχθεί Να μη διδαχθεί η υποενότητα «Θεμελιώδεις μορφές ενέργειας» και «Μετατροπές ενέργειας»
 28. 5.5 Διατήρηση της ενέργειας  (περιληπτικά ενσωματώνοντάς τη στην 5.4 παραγρ.) 
 29. 5.8 Ισχύς  Να μη διδαχθεί η «Ισχύς και κίνηση». 
 30. Κεφ. 6 – Θερμότητα 
 31. 6.2 Θερμότητα: Μια μορφή ενέργειας
 32. 6.5 Θερμική διαστολή και συστολή Να διδαχθούν τα είδη διαστολών, μέχρι και διαστολή αερίων ποιοτικά χωρίς μαθηματικές σχέσεις . ΟΧΙ οι ασκήσεις 4, 5δ, 6, 7, 8, 11. 

 


Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Από το βιβλίο "Φυσική Γ΄ Γυμνασίου", των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. 
 2. Κεφ 1, Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο 8 Από το κεχριμπάρι στον υπολογιστή 
 3. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη
 4. 1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο
 5. 1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου
 6. 1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία Να μην διδαχθεί η υποενότητα «ηλέκτριση με επαγωγή»  «ηλέκτριση μονωτών με επαγωγή»  
 7. 1.5 Νόμος του Κουλόμπ Να διδαχθεί ποιοτικά χωρίς ασκήσεις που να στηρίζονται στη μαθηματική σχέση Να μη διδαχθεί η υποενότητα «΄Ελξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου αγωγού».
 8. Κεφ. 2, Ηλεκτρικό Ρεύμα 16 Ηλεκτρικό ρεύμα και σύγχρονος πολιτισμός
 9. 2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα
 10. 2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα Να μην διδαχθεί η υποενότητα «Η διαφορά δυναμικού στο ηλεκτρικό κύκλωμα», αλλά να δοθεί η ποιοτική προσέγγιση της έννοιας της διαφ. δυναμικού. Να μην διδαχθούν οι παράγραφοι «Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα». «Προέλευση των ηλεκτρονίων σ’ ένα κύκλωμα». Να διδαχθεί η σχηματική αναπαράσταση ηλεκτρικού κυκλώματος «εικόνα 2.23»
 11. 2.3 Ηλεκτρικά δίπολα Να μην διδαχθεί το τμήμα που αρχίζει με τη φράση «ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» ως το τέλος της υποενότητας. Να μην διδαχθούν: «Νόμος του Ωμ και μικρόκοσμος»  «Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης ενός μεταλλικού αγωγού»   
 12. 2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Να διδαχθούν οι υποενότητες: «Σύνδεση αντιστατών»  «Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά»  «Παράλληλη σύνδεση αντιστατών»   
 13. Κεφ. 3, Ηλεκτρική ενέργεια 6 Ηλεκτρική ενέργεια και σύγχρονη ζωή 
 14. 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Να διδαχθεί η υποενότητα «Κάθε συσκευή από την οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα θερμαίνεται» Να μην διδαχθούν οι υποενότητες: «Πειραματική μελέτη φαινομένου Τζάουλ»  «Νόμος του Τζάουλ»  «Ερμηνεία του φαινομένου Τζάουλ»  Να διδαχθεί η υποενότητα «Εφαρμογές του φαινομένου Τζάουλ»
 15. 3.3. Μαγνητικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος Να διδαχθεί Να διδαχθούν οι υποενότητες: «εισαγωγή», «Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός», Το πείραμα του Ερστεντ», «Ο ηλεκτρομαγνήτης», «Το μαγνητικό πεδίο ασκεί δυνάμεις στους ρευματοφόρους αγωγούς». 
 16. 3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος
 17. Κεφ 5. Μηχανικά κύματα
 18. 5.1 Μηχανικά κύματα
 19. 5.2 Κύμα και ενέργεια
 20. 5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος Να διδαχθεί η πρώτη υποενότητα μέχρι την εξίσωση u = λf , χωρίς την απόδειξη. Να μη διδαχθούν οι υποενότητες: «Κυματικά φαινόμενα: Ανάκλαση και διάθλαση των μηχανικών κυμάτων»  «Ανάκλαση»   «Διαθλάση» 
 21. 5.4 ΄Ηχος
 22. 5.5 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου 
 23. Κεφ. 6, Φύση και διάδοση του φωτός
 24. 6.1 όραση και ενέργεια 
 25. 6.2 Διάδοση του φωτός
 26. Κεφ. 7, Ανάκλαση του φωτός 
 27. 7.1 Ανάκλαση του φωτός
 28. 7.2 Εικόνες σε καθρέφτες  Να μη διδαχθούν οι υποενότητες: «Καμπύλοι καθρέφτες»  «Σφαιρικοί καθρέφτες»  «οπτικό πεδίο» 
 29. Κεφ. 8, Διάθλαση του φωτός
 30. 8.1 Το φως μέσα στην ύλη: Διάθλαση Να μην διδαχθούν οι υποενότητες: «Διάθλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»  «Νόμος της διάθλασης ­ Snell» 
 31. 8.3 Ανάλυση του φωτός Να διδαχθεί μόνο η υποενότητα «Ανάλυση λευκού φωτός».